Blogs

Tình trạng lỗi 2 đèn trên máy in Epson D88 – Máy in nhấp nháy luân phiên hoặc đồng thời 2 đèn đỏ ở biểu tượng giọt mực và giấy. – Trên máy tính báo lỗi service required: The Printer’s Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support – “Parts inside printer end service life, waste ink pad counter overflow error” –...

Tình trạng lỗi 2 đèn trên máy in Epson RX565 – Máy in nhấp nháy luân phiên hoặc đồng thời 2 đèn đỏ ở biểu tượng giọt mực và giấy. – Trên máy tính báo lỗi service required: The Printer’s Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support – “Parts inside printer end service life, waste ink pad counter overflow error” –...

Tình trạng lỗi 2 đèn trên máy in Epson CX4800 – Máy in nhấp nháy luân phiên hoặc đồng thời 2 đèn đỏ ở biểu tượng giọt mực và giấy. – Trên máy tính báo lỗi service required: The Printer’s Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support – “Parts inside printer end service life, waste ink pad counter overflow error” ...

Tình trạng lỗi 2 đèn trên máy in Epson PM240 – Máy in nhấp nháy luân phiên hoặc đồng thời 2 đèn đỏ ở biểu tượng giọt mực và giấy. – Trên máy tính báo lỗi service required: The Printer’s Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support – “Parts inside printer end service life, waste ink pad counter overflow error” –...

Tình trạng lỗi 2 đèn trên máy in Epson M2120 – Máy in nhấp nháy luân phiên hoặc đồng thời 2 đèn đỏ ở biểu tượng giọt mực và giấy. – Trên máy tính báo lỗi service required: The Printer’s Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support – “Parts inside printer end service life, waste ink pad counter overflow error” –...

Tình trạng lỗi 2 đèn trên máy in Epson Photo 1290 – Máy in nhấp nháy luân phiên hoặc đồng thời 2 đèn đỏ ở biểu tượng giọt mực và giấy. – Trên máy tính báo lỗi service required: The Printer’s Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support – “Parts inside printer end service life, waste ink pad counter overflow error”...

Tình trạng lỗi 2 đèn trên máy in Epson C47 – Máy in nhấp nháy luân phiên hoặc đồng thời 2 đèn đỏ ở biểu tượng giọt mực và giấy. – Trên máy tính báo lỗi service required: The Printer’s Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support – “Parts inside printer end service life, waste ink pad counter overflow error” –...

Tình trạng lỗi 2 đèn trên máy in Epson SX110 – Máy in nhấp nháy luân phiên hoặc đồng thời 2 đèn đỏ ở biểu tượng giọt mực và giấy. – Trên máy tính báo lỗi service required: The Printer’s Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support – “Parts inside printer end service life, waste ink pad counter overflow error” –...

Epson EP-777A lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson EP-777A bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson EP-777A service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson TX419 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson TX419 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson TX419 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson NX219 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson NX219 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson NX219 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson XP-235 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson XP-235 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson XP-235 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson BX305FW+ lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson BX305FW+ bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson BX305FW+ service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm...

Epson SX125 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson SX125 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson SX125 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson PM-A870 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson PM-A870 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson PM-A870 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson XP-900 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson XP-900 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson XP-900 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson R2000 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson R2000 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson R2000 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson PM-D770 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson PM-D770 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson PM-D770 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson R295 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson R295 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson R295 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để reset...

Epson PX-201 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson PX-201 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson PX-201 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

ETC